Wypróbuj

REGULAMIN PROGRAMU SPRZEDAŻY

Niniejsza Umowa operacyjna programu dla sprzedawców ("Umowa") została zawarta pomiędzy mSpy ("mSpy" lub "my") a Tobą ("Ty" lub "Sprzedawca"), stroną składającą wniosek o zostanie sprzedawcą aplikacji kontroli rodzicielskiej mSpy ("Produkt"). Warunki zawarte w niniejszej umowie dotyczą Twojego uczestnictwa w Programie Sprzedaży mSpy ("Program sprzedaży"). Składając wniosek lub uczestnicząc w Programie sprzedaży, wyrażasz zgodę na wszystkie warunki niniejszej Umowy.

 1. Zapisanie się do Programu sprzedaży

  Musisz złożyć wniosek o udział w Programie sprzedaży na naszej stronie internetowej. Musisz dokładnie wypełnić wniosek, aby stać się Sprzedawcą (i dostarczyć nam przyszłe aktualizacje) i nie używać żadnych pseudonimów lub innych sposobów, aby ukryć swoją prawdziwą tożsamość lub informacje kontaktowe. Po zapoznaniu się z wnioskiem, powiadomimy Cię o przyjęciu lub odrzuceniu wniosku do Programu sprzedaży, zazwyczaj w ciągu dwóch (2) dni roboczych. Możemy zaakceptować lub odrzucić wniosek według własnego uznania z dowolnego powodu.

 2. Obowiązki stron

  Pod warunkiem zaakceptowania przez nas Ciebie jako sprzedawcy i dalszego przestrzegania przez Ciebie warunków niniejszej Umowy, mSpy zgadza się na następujące warunki:

  1. Udostępnimy Ci Linki aktywacyjne URL mSpy, materiały kreatywne i drukowane, opisy produktów, które możesz wyświetlać na stronach internetowych będących Twoją własnością lub kontrolowanych przez Ciebie, w wiadomościach e-mail wysyłanych przez Ciebie i wyraźnie identyfikowanych jako pochodzące od Ciebie oraz w reklamach internetowych (łącznie "Media"). Linki aktywacyjne będą służyć do zapewnienia Użytkownikom końcowym dostępu do odpowiednich usług mSpy ("Oferta").
  2. Sprzedawca zapłaci mSpy za każdy Link aktywacyjny z góry ("przedpłata"). Link aktywacyjny" oznacza unikalny link URL, który otwiera formularz wysyłania wiadomości e-mail. Po wysłaniu swojego e-maila Użytkownik końcowy otrzymuje dane uwierzytelniające mSpy na podany adres e-mail. Dane uwierzytelniające (link do strony logowania, nazwa użytkownika i hasło) mają być używane do uzyskania dostępu do usług mSpy. Każdy Link aktywacyjny jest unikalny i może być aktywowany tylko raz.
  3. Wsparcie dla Użytkowników końcowych. mSpy zapewni wsparcie Użytkownikom końcowym po uzyskaniu przez nich dostępu do ich kont mSpy. Sprzedawca może zapewnić wsparcie dla użytkowników końcowych w miarę swoich możliwości, ale nie jest do tego zobowiązany.
  4. Obciążenia zwrotne i refundacje. Jeśli Użytkownik końcowy zażąda zwrotu pieniędzy od Sprzedawcy, Sprzedawca zdecyduje, czy spełnić to żądanie. Jeśli żądanie zwrotu zostanie spełnione, mSpy poprosi o e-mail odpowiedniego Użytkownika końcowego i wyłączy jego konto mSpy. mSpy dostarczy nowy Link aktywacyjny Sprzedawcy, aby zrekompensować Link aktywacyjny, który został sprzedany, zwrócony i dezaktywowany.
  5. mSpy dostarczy Sprzedawcy fakturę z wyszczególnionymi rodzajami Linków aktywacyjnych (dla subskrypcji na okres 1, 3 lub 12 miesięcy), ilością każdego rodzaju Linków aktywacyjnych, ich cenami, całkowitą kwotą do zapłaty i informacjami dotyczącymi płatności. Fakturę należy opłacić w ciągu 7 dni roboczych od jej wysłania.
  6. mSpy zastrzega sobie prawo do zmiany tych wytycznych w dowolnym momencie, a zmiany takie zostaną przekazane Sprzedawcy na piśmie.

  Sprzedawca zobowiązuje się również, że:

  1. Ponosi wyłączną odpowiedzialność za rozwój, funkcjonowanie i utrzymanie Mediów użytkownika oraz wszystkich treści w nich zawartych lub z nimi powiązanych.
  2. Upewni się, że wszystkie materiały zamieszczane w Mediach lub w inny sposób wykorzystywane w związku z Programem sprzedaży: (i) nie są nielegalne, (ii) nie naruszają własności intelektualnej lub praw osobistych jakiejkolwiek osoby trzeciej oraz (iii) nie zawierają ani nie odsyłają do żadnych materiałów, które są szkodliwe, zagrażające, zniesławiające, obsceniczne, o charakterze seksualnym, nękające, promujące przemoc, dyskryminujące (ze względu na płeć, religię, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, niepełnosprawność lub wiek), promujące nielegalne działania (takie jak hazard), zawierające przekleństwa lub w inny sposób zawierające materiały, o których mSpy informuje, że uważa je za nieakceptowalne (zbiorczo: "Treści nieakceptowalne").
  3. Nie będzie składać żadnych oświadczeń, gwarancji ani innych stwierdzeń dotyczących mSpy lub Użytkownika końcowego, ani żadnego z ich produktów lub usług, z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych w niniejszym dokumencie.
  4. Upewni się, że Media nie kopiują ani nie przypominają wyglądu i działania Strony Internetowej Programu, ani nie stwarzają wrażenia, że są popierane przez mSpy lub Użytkowników końcowych lub stanowią część Strony Internetowej Programu, bez uprzedniej pisemnej zgody z naszej strony.
  5. Będzie przestrzegać wszystkich (i) zobowiązań, wymogów i ograniczeń wynikających z niniejszej Umowy oraz (ii) przepisów prawa, zasad i regulacji odnoszących się do działalności Użytkownika, swoich Mediów lub korzystania z Linków.
  6. Będzie przestrzegać warunków, zasad, wytycznych i polityki wszelkich usług osób trzecich, z których korzysta Sprzedawca w związku z Programem sprzedaży, w tym, ale nie tylko, dostawców poczty elektronicznej, serwisów społecznościowych i sieci reklamowych.
  7. Zawsze będzie umieszczać w widocznym miejscu i udostępniać użytkownikom końcowym, w tym przed zbieraniem jakichkolwiek danych osobowych, politykę prywatności zgodną z wszelkimi obowiązującymi przepisami prawa, która jasno i dokładnie ujawnia wszystkie praktyki zbierania, wykorzystywania i udostępniania informacji, w tym przewiduje zbieranie takich danych osobowych w związku z Programem sprzedaży oraz dostarczanie takich danych osobowych użytkownikom końcowym i mSpy do wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem przez mSpy i użytkowników końcowych.
  8. Sprzedawca nie może modyfikować, aktualizować, uaktualniać ani w żaden inny sposób zmieniać produktu i/lub znaku towarowego mSpy. Jeśli Produkt i/lub Znak Towarowy mSpy zostaną uszkodzone w wyniku działań Sprzedawcy, Sprzedawca zobowiązany jest do wypłaty odszkodowania finansowego na rzecz mSpy za wszystkie powstałe szkody.
  9. Sprzedawca nie może używać znaków towarowych mSpy w żadnych kampaniach marketingowych w wyszukiwarkach internetowych, bez pisemnej zgody mSpy.
  10. Sprzedawca zapewni przestrzeganie wszystkich obowiązujących przepisów prawa i regulacji na Terytorium. Sprzedawca oświadcza i gwarantuje, że warunki licencji udzielonej przez mSpy są zgodne z obowiązującym prawem na Terytorium.

  Do wszelkich programów promocyjnych określonych poniżej mają zastosowanie następujące dodatkowe warunki specyficzne dla programu:

  1. Z powodów prawnych musimy powstrzymać się od promowania mSpy jako rozwiązania typu "złap oszusta" (lub podobnego). Aby zachować zgodność z przepisami, sprzedawcy mają zakaz promowania mSpy jako rozwiązania typu "złap oszusta" (lub podobnego). Musisz powstrzymać się lub/i usunąć związane z tym treści ze swoich stron promocyjnych, lub upewnić się, że strona zawiera następujące zastrzeżenie: Zastrzeżenie: Oprogramowanie mSpy zostało stworzone do celów kontroli rodzicielskiej, monitorowania urządzeń pracowników (po uzyskaniu uprzedniej wyraźnej zgody) i innych bezpośrednio związanych z tym powodów. Żadne inne wykorzystanie oprogramowania mSpy nie jest popierane przez mSpy. mSpy nie ponosi odpowiedzialności za inne sposoby wykorzystania oprogramowania, opisane na stronach innych niż mspy.org.
 3. Poufność

  O ile niniejsza Umowa nie stanowi inaczej lub za zgodą mSpy, użytkownik zgadza się, że wszystkie informacje, w tym, bez ograniczeń, warunki niniejszej Umowy, informacje biznesowe i finansowe, listy użytkowników końcowych i sprzedawców, oraz informacje o cenach i sprzedaży, dotyczące nas lub któregokolwiek z naszych sprzedawców, dostarczone przez lub w imieniu któregokolwiek z nich, pozostaną ściśle poufne i tajne i nie będą wykorzystywane, bezpośrednio lub pośrednio, przez użytkownika w jakimkolwiek celu innym niż uczestnictwo w Programie sprzedaży, z wyjątkiem i wyłącznie w zakresie, w jakim takie informacje są powszechnie znane lub dostępne publicznie ze źródła innego niż użytkownik. Sprzedawca nie może wykorzystywać żadnych informacji uzyskanych w ramach Programu sprzedaży do rozwijania, ulepszania lub prowadzenia usług, które konkurują z Programem sprzedaży, ani też pomagać innym w prowadzeniu takiej działalności.

 4. Ograniczona licencja i własność intelektualna

  Sprzedawca jest uprawniony do używania nazwy "mSpy" jako znaku towarowego wyłącznie do odsprzedaży Produktów, ale nie może zarejestrować żadnej nazwy firmy lub nazwy handlowej, znaku towarowego lub nazwy domeny, która składa się lub zawiera nazwę "mSpy" lub jakąkolwiek podobną nazwę lub inne znaki towarowe mSpy. W przypadku naruszenia tego zobowiązania, mSpy uzna to za istotne naruszenie i Sprzedawca niezwłocznie przeniesie lub sceduje prawa do takiej rejestracji na mSpy oraz zapłaci mSpy za wyrządzone szkody. Sprzedawca nie będzie reprodukował, kopiował i powielał Produktu lub znaków towarowych należących do mSpy bez pisemnej zgody mSpy, za wyjątkiem sytuacji, gdy jest to konieczne w zwykłym toku wykonywania obowiązków Sprzedawcy wynikających z niniejszej Umowy. Sprzedawca musi odsprzedać Produkt na warunkach uzgodnionych z mSpy i wyłącznie pod znakiem towarowym ustanowionym przez mSpy. Zobowiązanie to ma zastosowanie do wszelkich innych produktów, które mogą być sprzedawane przez Sprzedawcę zgodnie z umową z mSpy.

  mSpy upoważnia Sprzedawcę do używania własnego znaku towarowego przy odsprzedaży Produktów mSpy wraz ze znakiem(-ami) handlowymi ustanowionymi przez mSpy.

  Wszystkie elementy graficzne i materiały wykorzystywane przez Sprzedawcę w sprzedaży i promocji Produktów, zdjęcia reklamowe, zdjęcia wykorzystywane na targach i wystawach, a także wszelkie inne elementy graficzne wymienione w umowie, muszą być zgodne z aktualnymi wytycznymi mSpy, a Sprzedawca powinien przedstawić je mSpy do wcześniejszej akceptacji, która nie będzie bezzasadnie wstrzymywana. Niezależnie od tego postanowienia, logo i logotyp Produktu nie mogą być modyfikowane w żadnych okolicznościach.

  mSpy jest właścicielem wszystkich praw własności intelektualnej i innych praw do Produktów i niniejszym przyznaje Sprzedawcy ograniczone, niewyłączne prawo do odsprzedaży Produktów w zakresie niezbędnym do wypełnienia zobowiązań Sprzedawcy wynikających z niniejszej Umowy. Sprzedawcy nie przysługują żadne inne prawa niż te wyraźnie określone w niniejszej Umowie. mSpy zachowuje wszelkie prawa, tytuły, udziały i wartość firmy powstałe w związku z Produktem oraz wszelkimi modyfikacjami, ulepszeniami lub tłumaczeniami Produktów dokonanymi przez Sprzedawcę, a także wszelkie materiały związane z Produktem. Sprzedawca nie uzyska żadnych praw do Produktu w wyniku realizacji swoich obowiązków wynikających z niniejszego dokumentu. Sprzedawca uznaje prawa mSpy do produktu. Sprzedawca nie może w żadnym momencie w trakcie lub po dacie wejścia w życie Umowy kwestionować lub podważać, bezpośrednio lub pośrednio, praw i tytułów własności mSpy do produktów lub ich ważności.

  Nie możesz w żaden sposób zmieniać, modyfikować, manipulować lub tworzyć dzieł pochodnych jakiejkolwiek grafiki mSpy, materiałów kreatywnych, kopii lub innych materiałów będących własnością mSpy lub na nią licencjonowanych. Z wyjątkiem wyraźnych postanowień niniejszej Umowy, żadne z jej postanowień nie ma na celu przyznania użytkownikowi jakichkolwiek praw do znaków handlowych, znaków usługowych, praw autorskich, patentów lub tajemnic handlowych mSpy. Zgadzasz się, że mSpy może wykorzystać wszelkie sugestie, komentarze i rekomendacje, które zdecydujesz się dostarczyć do mSpy bez wynagrodzenia. Wszystkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane w niniejszej umowie są zastrzeżone przez mSpy.

 5. Wypowiedzenie

  Wypowiedzenie Niniejsza umowa rozpoczyna się w dniu zatwierdzenia przez nas wniosku o udział w Programie sprzedaży i trwa do czasu jej rozwiązania zgodnie z postanowieniami niniejszego dokumentu. Możesz zakończyć swój udział w Programie sprzedaży w dowolnym momencie poprzez usunięcie wszystkich Ofert sprzedaży Linków aktywacyjnych ze swoich Mediów, usuwając wszystkie kopie Linków aktywacyjnych. Możemy zakończyć swój udział w niniejszej umowie w dowolnym czasie i z dowolnego powodu, który uznamy za stosowny z lub bez uprzedniego powiadomienia użytkownika poprzez wyłączenie Linków aktywacyjnych lub dostarczenie pisemnego powiadomienia. Po zakończeniu udziału w niniejszej umowie z jakiegokolwiek powodu, natychmiast zaprzestaniesz korzystania i usuniesz wszystkie Linki aktywacyjne oraz całą własność intelektualną mSpy lub Użytkownika końcowego, a także przestaniesz przedstawiać się jako Sprzedawca mSpy lub Użytkownika końcowego dla takiej lub takich ofert. Wszystkie prawa do ważnie naliczonych płatności, podstawy powództwa i wszelkie postanowienia, które zgodnie z ich warunkami mają przetrwać wypowiedzenie, przetrwają wypowiedzenie.

 6. Środki zaradcze

  Poza wszelkimi innymi prawami i środkami zaradczymi dostępnymi dla nas na mocy niniejszej Umowy, mSpy zastrzega sobie prawo do usunięcia wszelkich kont użytkowników przesłanych za pośrednictwem Linków aktywacyjnych, jeśli (i) mSpy stwierdzi, że naruszyłeś niniejszą Umowę, (ii) mSpy otrzyma jakiekolwiek skargi dotyczące Twojego udziału w Programie sprzedaży, które w uzasadniony sposób zostaną uznane przez mSpy za naruszające niniejszą Umowę lub (iii) jakakolwiek Twoja aktywność w odniesieniu do mSpy i jej produktów zostanie później uznana za niespełniającą wymogów określonych w niniejszej Umowie lub w Programie sprzedaży. W przypadku istotnego naruszenia niniejszej Umowy, mSpy zastrzega sobie prawo do ujawnienia tożsamości użytkownika i informacji kontaktowych odpowiednim organom ścigania lub organom regulacyjnym, lub dowolnej stronie trzeciej, która została bezpośrednio poszkodowana przez Twoje działania.

 7. Polityka antyspamowa

  "Musisz ściśle przestrzegać federalnych przepisów dotyczących prywatności i komunikacji elektronicznej (dyrektywa WE) z 2003 roku (""Dyrektywa""). Wszystkie e-maile wysyłane w związku z Programem sprzedaży muszą zawierać link rezygnacji odpowiedniej strony. Od czasu do czasu możemy poprosić - przed wysłaniem przez Ciebie e-maili zawierających link lub odniesienie do Programu sprzedaży - o przedłożenie ostatecznej wersji e-maila do zatwierdzenia przez mSpy poprzez wysłanie go do przedstawiciela mSpy, a po otrzymaniu pisemnej zgody od mSpy na Twój e-mail może on zostać przekazany osobom trzecim. Zapewnienie zgodności wiadomości e-mail z Dyrektywą jest wyłącznie Twoim obowiązkiem. Użytkownik zgadza się nie polegać na zatwierdzeniu wiadomości e-mail przez mSpy pod kątem zgodności z Dyrektywą, ani nie twierdzić, że jest zgodny z Dyrektywą na podstawie zatwierdzenia przez mSpy."

 8. Oszustwo

  Kategorycznie zabrania się używania jakichkolwiek osób, środków, urządzeń lub ustaleń w celu popełnienia oszustwa, naruszenia obowiązującego prawa, zakłócania pracy innych sprzedawców lub fałszowania informacji w związku z poleceniami przez Linki lub generowaniem Prowizji lub przekroczenia dozwolonego dostępu do Programu sprzedaży.

 9. Oświadczenia i gwarancje

  Oświadczasz i gwarantujesz, że niniejsza Umowa stanowi Twoje prawne, ważne i wiążące zobowiązanie, egzekwowalne wobec Ciebie zgodnie z jej warunkami, oraz że jesteś uprawniony do zawarcia tej Umowy. Z zastrzeżeniem innych warunków niniejszej Umowy, mSpy oświadcza i gwarantuje, że nie będzie świadomie naruszać żadnych przepisów prawa, zasad lub regulacji, które mają zastosowanie do własnych operacji biznesowych mSpy lub zastrzeżonych produktów i usług mSpy.

 10. Modyfikacje

  Oprócz wszelkich zawiadomień dozwolonych na mocy niniejszej Umowy, możemy w dowolnym momencie zmodyfikować dowolne warunki tej Umowy, dostarczając Ci powiadomienie pocztą elektroniczną. Zmiany wejdą w życie dziesięć (10) dni roboczych po takim powiadomieniu. Jeśli modyfikacje są nie do przyjęcia dla Ciebie, możesz rozwiązać tę umowę bez kary wyłącznie z powodu takiego rozwiązania w ciągu takiego okresu dziesięciu (10) dni roboczych. Dalsze uczestnictwo w Programie sprzedaży przez dziesięć (10) dni roboczych po zamieszczeniu powiadomienia o zmianie będzie oznaczało akceptację takiej zmiany. Ponadto, mSpy może zmienić, zawiesić lub przerwać dowolny aspekt Programu sprzedaży lub Linku aktywacyjnego lub usunąć, zmienić lub zmodyfikować dowolne tagi, tekst, grafikę lub baner reklamowy w związku z Programem sprzedaży lub Linkiem aktywacyjnym. Sprzedawca zgadza się niezwłocznie zrealizować wszelkie prośby mSpy o usunięcie, zmianę lub modyfikację jakiejkolwiek grafiki lub banera reklamowego używanego przez Sprzedawcę w ramach Programu sprzedaży.

 11. Niezależne dochodzenie

  Potwierdzasz, że przeczytałeś tę Umowę i zgadzasz się na wszystkie jej warunki. Samodzielnie oceniłeś celowość uczestnictwa w Programie sprzedaży i każdej Ofercie i nie polegasz na żadnym oświadczeniu, gwarancji lub deklaracji innej niż określona w niniejszej Umowie lub na Programie sprzedaży.

 12. Wzajemne odszkodowania

  Sprzedawca niniejszym zgadza się zabezpieczyć, bronić i chronić mSpy i użytkowników końcowych oraz ich filie, podmioty stowarzyszone, odsprzedawców i licencjodawców, dyrektorów, urzędników, pracowników, właścicieli i agentów przed wszelkimi roszczeniami, działaniami, żądaniami, zobowiązaniami, stratami, odszkodowaniami, wyrokami, ugodami, kosztami i wydatkami (w tym uzasadnionymi honorariami adwokackimi i kosztami) opartymi na (i) jakimkolwiek niepowodzeniu lub naruszeniu niniejszej umowy, w tym wszelkich oświadczeń, gwarancji, przymierzy, ograniczeń lub zobowiązań poczynionych przez Sprzedawcę w niniejszym dokumencie, (ii) jakiegokolwiek niewłaściwego wykorzystania przez Sprzedawcę lub stronę pozostającą pod rozsądną kontrolą Sprzedawcy lub uzyskującą dostęp za pośrednictwem Sprzedawcy, Linków aktywacyjnych, Programu sprzedaży, własności intelektualnej mSpy lub użytkownika końcowego, lub (iii) jakiegokolwiek roszczenia związanego z Mediami użytkownika, w tym, ale nie wyłącznie, z treścią zawartą na tychże Mediach.

  mSpy niniejszym zgadza się zabezpieczyć, bronić i chronić Sprzedawcę i jego filie, podmioty stowarzyszone, sprzedawców pośredniczących oraz ich dyrektorów, urzędników, pracowników, właścicieli i agentów przed wszelkimi roszczeniami, działaniami, żądaniami, zobowiązaniami, stratami, odszkodowaniami, wyrokami, ugodami, kosztami i wydatkami (w tym uzasadnionymi honorariami adwokackimi i kosztami) opartymi na twierdzeniu, że mSpy nie jest upoważnione do udostępniania użytkownikowi Linków.

 13. Zastrzeżenia

  PROGRAM SPRZEDAŻY I LINKI AKTYWACYJNE, A TAKŻE PRODUKTY I USŁUGI Z NIMI ZWIĄZANE, SĄ DOSTARCZANE SPRZEDAWCOM NA ZASADZIE "TAK JAK JEST". Z WYJĄTKIEM PRZYPADKÓW WYRAŹNIE OKREŚLONYCH W NINIEJSZYM DOKUMENCIE, MSPY WYRAŹNIE ZRZEKA SIĘ WSZELKICH GWARANCJI, WYRAŹNYCH, DOROZUMIANYCH LUB USTAWOWYCH, W TYM MIĘDZY INNYMI DOROZUMIANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I NIENARUSZANIA PRAW OSÓB TRZECICH, A TAKŻE WSZELKICH GWARANCJI WYNIKAJĄCYCH Z PRZEBIEGU TRANSAKCJI, UŻYTKOWANIA LUB HANDLU. MSPY NIE GWARANTUJE, ŻE PROGRAM DLA SPRZEDAWCÓW LUB LINKI AKTYWACYJNE SPEŁNIĄ OKREŚLONE WYMAGANIA SPRZEDAWCY, ANI ŻE DZIAŁANIE PROGRAMU DLA SPRZEDAWCÓW LUB LINKÓW AKTYWACYJNYCH BĘDZIE CAŁKOWICIE WOLNE OD BŁĘDÓW LUB NIEPRZERWANE. MSPY WYRAŹNIE ZRZEKA SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK DZIAŁANIE LUB ZANIECHANIE UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO LUB JEGO PRODUKTÓW LUB USŁUG. MSPY NIE GWARANTUJE, ŻE SPRZEDAWCA UZYSKA OKREŚLONĄ KWOTĘ PROWIZJI.

 14. Ograniczenie odpowiedzialności

  W ŻADNYM WYPADKU MSPY NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA NIEDOSTĘPNOŚĆ LUB NIEDZIAŁANIE LINKÓW AKTYWACYJNYCH, STRON INTERNETOWYCH PROGRAMÓW, USTERKI TECHNICZNE, BŁĘDY KOMPUTEROWE, USZKODZENIE LUB UTRATĘ INFORMACJI, LUB INNE OBRAŻENIA, SZKODY LUB ZAKŁÓCENIA DOWOLNEGO RODZAJU, KTÓRE ZNAJDUJĄ SIĘ POZA UZASADNIONĄ KONTROLĄ MSPY. W ŻADNYM WYPADKU FIRMA MSPY NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, WYNIKOWE, SZKODY OSOBOWE / BEZPRAWNĄ ŚMIERĆ, SZKODY SPECJALNE LUB PRZYKŁADOWE, W TYM MIĘDZY INNYMI UTRATĘ ZYSKÓW LUB UTRATĘ MOŻLIWOŚCI PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, NAWET JEŚLI TAKIE SZKODY SĄ MOŻLIWE DO PRZEWIDZENIA I BEZ WZGLĘDU NA TO, CZY FIRMA MSPY ZOSTAŁA POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI ICH WYSTĄPIENIA. ŁĄCZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ MSPY WOBEC ODSPRZEDAWCY, NIEZALEŻNIE OD PRZYCZYNY I TEORII ODPOWIEDZIALNOŚCI, BĘDZIE OGRANICZONA I NIE PRZEKROCZY KWOT ZAPŁACONYCH MSPY PRZEZ ODSPRZEDAWCĘ W CIĄGU SZEŚCIU (6) MIESIĘCY BEZPOŚREDNIO POPRZEDZAJĄCYCH TAKIE ROSZCZENIE.

 15. Prawo właściwe

  Niniejsza Umowa podlega obowiązującym przepisom prawa i będzie interpretowana zgodnie z właściwymi sądami. Sądy te będą miały wyłączną jurysdykcję do rozstrzygania wszelkich roszczeń lub sporów, które mogą wynikać z lub w związku z niniejszą Umową. Sprzedawcy z różnych lokalizacji są odpowiedzialni za przestrzeganie lokalnych praw, jeśli i w zakresie, w jakim mają one zastosowanie. Sprzedawcy powinni skonsultować się ze swoim lokalnym prawnikiem przed zawarciem niniejszej Umowy. mSpy nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek nielegalne konsekwencje dla Sprzedawcy spoza jego własnej jurysdykcji. Sprzedawcy mogą zawrzeć niniejszą Umowę na własne ryzyko i odpowiedzialność.

 16. Różne

  Sprzedawca będzie odpowiedzialny za pokrycie wszelkich opłat i wydatków adwokackich poniesionych przez mSpy w celu wyegzekwowania warunków niniejszej Umowy. Niniejsza Umowa zawiera całość porozumienia pomiędzy mSpy a Sprzedawcą w odniesieniu do jej przedmiotu i zastępuje wszelkie wcześniejsze i/lub równoczesne umowy lub porozumienia, pisemne lub ustne. Sprzedawca zgadza się, że mSpy nie będzie podlegać ani być związana jakimkolwiek zamówieniem na wstawkę od Sprzedawcy lub warunkami online, które zmieniają, są sprzeczne lub uzupełniają niniejszą umowę, niezależnie od tego, czy mSpy "kliknie przez" lub w inny sposób zaznaczy ich akceptację. Sprzedawca nie może scedować całości lub części niniejszej umowy bez uprzedniej pisemnej zgody mSpy. mSpy może scedować niniejszą umowę w dowolnym momencie z powiadomieniem Sprzedawcy. Niniejsza umowa będzie wiążąca i przyniesie korzyści prawnym przedstawicielom, następcom i ważnym cesjonariuszom stron niniejszej umowy. Postanowienia sekcji 3, 4(b), 6, 7, 8, 12-15 oraz wszelkie narosłe zobowiązania płatnicze pozostają w mocy po rozwiązaniu niniejszej Umowy. Z wyjątkiem sytuacji określonych w sekcji "Modyfikacje" powyżej, niniejsza Umowa nie może być zmieniana bez uprzedniej pisemnej zgody obu stron. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy zostanie uznane za nieważne, nieskuteczne lub niedziałające, pozostałe postanowienia niniejszej Umowy pozostaną w mocy, a nieważna część któregokolwiek z postanowień zostanie uznana za zmodyfikowaną w najmniejszym stopniu niezbędnym do naprawienia takiej nieważności przy zachowaniu pierwotnej intencji stron. Każda strona niniejszej Umowy jest niezależnym wykonawcą w stosunku do drugiej strony w odniesieniu do wszystkich spraw wynikających z niniejszej Umowy. Nic w niniejszym dokumencie nie może być uznane za ustanowienie partnerstwa, spółki typu joint venture, stowarzyszenia lub stosunku pracy między stronami. Żaden sposób postępowania ani żadna zwłoka w wykonywaniu jakichkolwiek praw wynikających z niniejszej Umowy nie będzie działać jako zrzeczenie się takich praw. Żadne zrzeczenie się jakiegokolwiek uchybienia lub naruszenia nie będzie uważane za ciągłe zrzeczenie się lub uchylenie jakiegokolwiek innego uchybienia lub naruszenia.

  Aplikując do Programu sprzedaży, potwierdzasz, że przeczytałeś tę Umowę w całości i zgadzasz się na przestrzeganie wszystkich jej warunków. Jeśli nie chcesz być związany tą Umową, nie powinieneś składać wniosku o przyjęcie do Programu sprzedaży. Jeśli osoba fizyczna uzyskuje dostęp do tej Umowy w imieniu podmiotu gospodarczego, czyniąc to, taka osoba oświadcza, że ma zdolność prawną i upoważnienie do związania takiego podmiotu gospodarczego tą Umową.

  Niniejsza umowa została ostatnio zmieniona w dniu 25 maja 2018 r.